NDT-EXPRES


Отиване към съдържанието

Фирма “НДТ-ЕКСПРЕС” ООД е основана през 2000 г. с основен предмет на дейност иэвършване на безразрушителен контрол на отливки, изковки, прокати, эаварени съединения, тръбопроводи, газови съоражения и инсталации, резервоари, съдове работещи под налягане, котли, тръбопроводи эа пара и горещи води, подемно-транспортни съоражения и машини. Към фирмата е обособен Орган за Контрол “ НДТ-ЕКСПРЕС” от вида “А”, притежаващ акредитация от ИА “БСА” със сертификат № 115 ОКА /30.05.2016 г. , със срок на валидност до 30.05.2020 г. Съгласно сертификата, обхвата на акредитация на ОКА включва следните видове безразрушителен контрол :

 • Радиографичен ( рентгенов и гама ) безразрушителен контрол.
 • Ултразвуков безразрушителен контрол.
 • Ултразвуково измерване на дебелини на стени.
 • Магнитно-прахов безразрушителен контрол.
 • Капилярен безразрушителен контрол.
 • Визуален контрол.
 • Контрол на плътност на изолационни покрития.


Персонала на органа за контрол притежава висока квалификация съгласно БДС ЕN 473 – нива II и III
Фирмата притежава Лицензия № 221 от 25.04.2006 г. за осъществяване на на технически надзор на съоражения с повишена опасност – инсталаци и уредби монтирани на превозни средства използващи втечнен въгреводороден и природен газ като гориво.


Органа за Контрол “НДТ-ЕКСПРЕС” предлага на клиентите следните услуги :

 • Извършване на входящ контрол на заготовки и материали посредством посочените по-горе методи за БК.
 • Извършване на междуоперационен контрол в процеса на производство.
 • Извършване на окончателен безразрушителен контрол на готовите изделия.
 • Разработка и внедряване на нови технологии за извършване на ултразвуков, радиографичен, магнитно-прахов и капилярен контрол на отливки, изковки, прокати и эаварени съединения.
 • Оказване на съдействие при внедряване на готови технологии в металургията и машиностроенето.


За извършените контроли се издават сертификати за годност с валидност в страната и чужбина.

Фирма “НДТ-ЕКСПРЕС” ООД гарантира на свойте клиенти опазването на търговската и професионална тайна , съгласно чл. 35 ал. 3 от Закона за защита на конкуренцията. Всеки специалист при постъпване на работа в ОКА е подписал „Декларация за за лоялност и опазване на професионалната и търговска тайна” ФК 4.2.1, с която е задължен да не разгласява информация относно резултатите от контрола на лица, които нямат отношение към възложената му поръчка и/или са конкуренти на възложителя.При нарушаване на задълженията си по опазване на професионалната тайнавсеки специалист носи административна и наказателна отговорност. Ръководителят на Органа за контрол в писмен вид, по fax или по email предварително уведомява клиента за намерението си да оповести конфиденциална информация, освен когато е задължен по закон. Действията при постъпила жалба или възражение са документирани в ОПК 7.5 „Управление на жалби и възражения” , която е на разположение в Органа за контрол и се предоставя на клиента при поискване. В случай, че Ръководителят на ОКА счита предложения от клиента метод за неподходаящ, го уведомява в писмен вид, по fax или по emailв рамките на 3(три) работни дни от подаването на заявката за контрол.

Адрес за кореспонденция:
2300 Перник, обл. Перник
ул. „Рено”, № 1
тел. офис: 076 603999;
GSM 0887 706726
факс: 076 603909
E-mail:
ndtexpres@mail.bg
office@ndt-expres.com


Начало | За нас | Услуги | Клиенти | Оборудване | Галерия | Контакти | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню